Nawigacja

Zapytania i oferty

zapytania- oferty

Aktywna Tablica 2020-2024

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2023

 

I  ZAMAWIAJĄCY

            Nazwa i adres Zamawiającego:

Miasto i Gmina Pilawa

ul. Al. Wyzwolenia 158, 08- 440 Pilawa

Odbiorca:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Pilawie

Adres strony internetowej:  https://pspilawa.edupage.org

e-mail: sekretariat5@o2.pl

tel. +48 25 685 61 01                                                                           

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica 2020-24”.zgodnie z następująca specyfikacją:

Sprzęt :

 • Laptop LENOVO - minimalne wymagania -   5 szt.

Matryca: Przekątna 14 cali

Procesor: AMD Ryzen 5 PRO

Pamięć RAM: 8 GB

DYSK SSD: 256 GB

System: Windows 10 PRO

Karta graficzna: Zintegrowana AMD

 • TABLET DO PROGRAMU SPEKTRUM AUTYZMU PRO  -1 szt.

tablet Lenovo TAB M10 (2nd generation)

Matryca: 10.1” HD 1280x800

Procesor: MediaTek Helio P22T, 8-rdzeniowy

System operacyjny: Android 10

Zainstalowana pamięć RAM: 4 GB

Pojemność dysku 64 GB

Porty: microSD, WiFi

 • TABLET DO POZOSTAŁYCH PROGRAMÓW – minimalne wymagania  - 1 szt.

Minimalne wymagania

Długość przekątnej ekranu: 22,9 cm (9"),

Rozdzielczość: 1340 x 800 px.

Pojemność pamięci wewnętrznej: 32 GB.

Typ procesora: Mediatek,

Model procesora: Helio G80.

Pamięć wewnętrzna: 3 GB.

Porty: microSD, WiFi

Zainstalowany system operacyjny: Android 12

Słuchawki JBL 1 szt.

Pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii

Spektrum  Autyzmu PRO  Zestaw v.1.0.1

Spektrum Autyzmu PRO Zestaw Poziom 2

Dysleksja PRO poziom 2

Koncentracja uwagi pro

Przetwarzanie słuchowe

Moc emocji

Moc emocji poziom 2

Śmiało do szkoły !

Uczeń zdolny

Program dydaktyczny uczeń na start PRO

III OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Miejsce i termin składania ofert:  

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem poczty/kuriera- na adres :

Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Pilawie.

ul. Leśna 6

08-440 Pilawa

lub wysłana mailowo na adres:

sekretatiat5@o2.pl

do 15 września do godz. 12.00

TERMIN DOSTARCZENIA ZAMÓWIENIA

30 dni od dnia złożenia zamówienia

OCENA OFERTY

Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

 Cena (C): znaczenie – 100 %

INFORMACJA DOTYCZACA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo lub telefoniczne.

            DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu – Hanna Gajowniczek- dyrektor szkoły , telefon: 256856700, adres e-mail  sekretariat5@o2.pl

 

Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1-3 RODO

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

o wartości do kwoty 130 000 zł netto

 

Klauzula informacyjna dla uczestników

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Pilawie (adres: 08-440 Pilawa, Pilawa ul. Leśna 6, adres e-mail: sekretariat5@o2.pl, nr tel.: 25 685 61 01) – reprezentowana przez Dyrektora.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia w związku
z przepisami Pzp.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 Pzp.

7.  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy.

12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.

14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.

15. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

16. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

Zalacznik_nr_1_do_Zapytania_ofertowego.docx

 


 

STOŁÓWKA SZKOLNA

Zapytanie_ofertowe(2)(1).docx

Zalacznik_do_zapytania.docx

 

 

AKTYWNA TABLICA

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - "Aktywna tablica"

3_65_Zapytanie_ofertowe_-_QB65H-TR_-_wzor_AB2.pdf

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Pilawie
  08-440 Pilawa ul. Leśna 6
  woj. mazowieckie
 • (25) 685 67 00 -
  p. Hanna Gajowniczek - dyrektor szkoły, godz. 9.00 - 14.00

  p. Paweł Kowalski - wicedyrektor szkoły

  (25) 685 61 01 -
  p. Anna Kuber - sekretarz szkoły, godz. 8.00 - 16.00

  sekretariat5@o2.pl