Nawigacja

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Pilawie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://pspilawa.edupage.org 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt  z administratorem strony internetowej Panią Marleną Korab e:mail mkorab@onet.eu 


Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej lub skargi na brak zapewnienia dostępności  należy składać e:mail sekretariat5@o2.pl  lub zgłaszać telefonicznie  25 685 67 01.  

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2008-11-20.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

08-440 Pilawa , ul. Leśna 6
Tel.: 25 685 61 01  
Faks :25 685 61 01  
E-mail: sekretariat5@o2.pl
Strona internetowa: https://pspilawa.edupage.org

Dostępność architektoniczna

Przed szkołą znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych. Przy każdym wejściu  do szkoły znajdują się podjazdy przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia administracyjne znajdują się na parterze budynku, a szerokie korytarze zapewniają możliwość swobodnego poruszania się osób na wózkach i mających trudności
w poruszaniu się.
W budynku znajdują się dwie toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-02-25. Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2021-01-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Aplikacje mobilne

Brak.

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Pilawie
  08-440 Pilawa ul. Leśna 6
  woj. mazowieckie
 • (25) 685 67 00 -
  p. Hanna Gajowniczek - dyrektor szkoły, godz. 9.00 - 14.00

  p. Paweł Kowalski - wicedyrektor szkoły

  (25) 685 61 01 -
  p. Anna Kuber - sekretarz szkoły, godz. 8.00 - 16.00

  sekretariat5@o2.pl

Galeria zdjęć